Všeobecné podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘI PRODEJI VOZIDEL verze 1/05/2016

DAVO CAR, s.r.o., Sídlo. Praha 10 – Malešice, U Tvrze 669/40b, PSČ 108 00 | IČ: 279 34 799 | DIČ: CZ27934799, zápis OR MS v Praze | sp. zn. C 127594

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej motorového vozidla specifikovaného v kupní smlouvě (dále jen „automobil“), uzavírané mezi společností DAVO CAR, s.r.o., IČ: 279 34 799, se sídlem U Tvrze 669/40b, 108 00 Praha 10 – Malešice, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 127594, jako prodávajícím na straně jedné (dále jen „prodávající“) a právnickou nebo fyzickou osobou uvedenou v kupní smlouvě, jako kupujícím na straně druhé (dále jen „kupující“).

2. Prohlášení kupujícího

2.1 Kupující podpisem kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek prohlašuje, že

a) mu bylo prodávajícím umožněno uskutečnit s vybraným automobilem zkušební jízdu v délce nejméně 5 km, aby se mohl řádně seznámit s technickým stavem a funkčností automobilu jako celku i jednotlivých prvků výbavy.

b) mu bylo prodávajícím umožněno podrobně a bez časového omezení,  si prohlédnout automobil před jeho koupí na zdviži v prostorách prodávajícího, a to za účasti kupujícího i jím přizvaného odborníka (mechanika) včetně možnosti kontroly diagnostickým přístrojem.

2.2 Kupuje-li automobil za finanční prostředky nacházející se ve společném jmění manželů, kupující prohlašuje, že informoval svého manžela/manželku o zamýšlené koupi automobilu dle kupní smlouvy za tyto finanční prostředky a že tento/tato s tím vyslovil/vyslovila souhlas. V případě nepravdivosti tohoto prohlášení je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškerou vzniklou škodu.

3. Práva z vadného plnění

3.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

3.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá skryté vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

3.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly.

3.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

3.2.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

3.2.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

3.2.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3.3 Ustanovení uvedená v čl. 3.2 obchodních podmínek se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

3.3.2 Prodávající odpovídá za vady, které měl automobil v době přechodu nebezpečí škody na automobilu s výjimkou vad, které kupující s vynaložením obvyklé pozornosti musel poznat při uzavření kupní smlouvy a dalších vad uvedených v bodě 3.7 OP.

3.3.3 V souladu s ustanovením § 2168 zákon č. 89/2012  Sb. Se prodávající s kupujícím dohodli, že kupující může po dobu 12-ti měsíců uplatnit právo z vadného plnění s ohledem na skutečnost, že se jedná o koupi použitého spotřebního zboží.

3.3.4 O vadu se nejedná, je-li předmět koupě dodán v jakosti a provedení, které odpovídá tomu, co bylo mezi smluvními stranami sjednáno.

3.4 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Postup reklamace se řídí reklamačním řádem prodávajícího a tento tvoří nedílnou součást těchto všeobecných obchodních podmínek. Za uplatnění reklamce se považuje okamžik, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci u prodávajícího vytkuním vady s požadavkem na vyřízení reklamace. Spotřebitel je povinen oznámit prodávajícímu vady bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, nebo bez  zbytečného  odkladu  poté,  kdy  je  při  vynaložení dostatečné  péče  mohl  a  měl  zjistit.

3.5 V souvislosti s odpovědností za právní vady automobilu prodávající prohlašuje, že automobil nepochází z trestné činnosti, že na automobilu nevázne zástavní právo nebo jiné právo třetí osoby, a že automobil není předmětem leasingu dle platné, účinné a dosud neukončené leasingové smlouvy. Práva vyplývající z odpovědnosti za právní vady může kupující uplatnit po celou dobu životnosti automobilu.

3.6 V souvislosti s odpovědností za jiné než právní vady automobilu prodávající prohlašuje, že automobil nebyl poškozen povodní, tedy především že automobil nestál delší dobu v zatopeném území, nebyl pod vodou, interiér nebyl zanesen blátem ani nánosy z povodní. V opačném případě je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

3.7 Prodávající v žádném případě neodpovídá za tyto vady:

- vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měl automobil při převzetí kupujícím,

- vady vzniklé po převzetí automobilu kupujícím,

- vady, na které byl kupující výslovně upozorněn.

- vady, které jsou popsány v zápisu o technickém stavu vozidla, jenž tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

- Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

- Kupující nemá práva z vadného plnění, jde-li o vadu, kterou mohl s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

3.8 Prodávající nenese odpovědnost za správnost údajů uvedených v servisní knížce a to zejména s ohledem na nemožnost správnost takových záznamů ověřit.

3.9 Práva vyplývající z odpovědnosti za vady nejsou převoditelná na třetí osobu a vůči prodávajícímu je oprávněn je uplatňovat pouze a výhradně kupující.

3.9.1. Prodávající tímto poskytuje spotřebiteli dle §14 odst. 2. zák. 634/1992 Sb. informaci o existenci subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na který se v případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, může spotřebitel obrátit se svým podáním: Česká  obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, na adrese Štěpánská 15, Praha 2, PSČ: 120 00, email: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz.

4. Odstoupení od smlouvy

4.1 Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že kupující neuhradí řádně a včas kupní cenu za automobil.

4.2 V případě odstoupení od kupní smlouvy z jakéhokoliv důvodu uvedeného v zákoně nebo těchto obchodních podmínkách, vrátí prodávající kupujícímu uhrazenou kupní cenu automobilu, a to oproti vrácení automobilu kupujícím prodávajícímu do jeho provozovny ve stavu, v jakém jej od prodávajícího převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. V případě, že kupující nesplní svoji povinnost vrátit prodávajícímu automobil ve stavu, v jakém jej od prodávajícího převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, zavazuje se uhradit prodávajícímu veškeré náklady na uvedení automobilu do takového stavu a veškerou škodu, která tím prodávajícímu vznikne. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku z titulu náhrady nákladů a škody dle předchozí věty oproti pohledávce kupujícího z titulu vrácení kupní ceny. V případě odstoupení od kupní smlouvy nemá kupující vůči prodávajícímu nárok na náhradu nákladů s vrácením automobilu, ledaže by šlo o důvodné odstoupení vyplývající z uplatnění odpovědnosti za vady. Kupující nemá nárok na úroky z peněžní částky vrácené mu prodávajícím.

5. Další práva a povinnosti smluvních stran

5.1 Vlastníkem automobilu se kupující stává okamžikem nabytí účinnosti kupní smlouvy a uhrazením celé kupní ceny za automobil.

5.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

5.3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5.4 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Předání automobilu a přechod nebezpečí škody na automobilu

6.1 Prodávající se zavazuje kupujícímu předat automobil nejpozději v den uhrazení celé kupní ceny. Od okamžiku převzetí automobilu kupující plně odpovídá za dodržování veškerých právních předpisů týkajících se provozování vozidel na pozemních komunikacích a zajistí, že nejpozději od tohoto okamžiku bude ohledně vozidla uzavřena pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, jinak odpovídá prodávajícímu za veškerou škodu, která mu tím vznikne (včetně pokut uložených příslušným orgánem).

6.2 Nebezpečí škody na automobilu přejde na kupujícího okamžikem převzetí automobilu kupujícím.

7. Další ustanovení

7.1 Prodávající kupujícímu garantuje, že lze na území České republiky automobil přeregistrovat na kupujícího, a že tomu nebrání žádný záznam u příslušného orgánu státní správy. Tato garance se výslovně vztahuje pouze na území České republiky, přičemž prodávající zásadně nezajišťuje administrativní úkony spojené s registrací automobilu mimo území České republiky.

8. Ochrana osobních údajů

8.1 Kupující poskytuje prodávajícímu souhlas s pořízením kopie občanského průkazu, případně jiného předloženého osobního dokladu, v souladu s ust. § 15a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění, popř. v souladu s § 2 odst. 3 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění, za účelem zanesení prodávajícího do evidence zákazníků prodávajícího, příp. zajištění změn v registru silničních vozidel.

8.2 Kupující dobrovolně uděluje na dobu neurčitou až do odvolání svůj souhlas s tím, aby prodávající zpracovával jeho osobní údaje za účelem provedení změn v registru vozidel a za účelem nabízení obchodu, služeb či zákaznických výhod kupujícímu. Kupující souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů třetím osobám a to zejména v souvislosti se spácháním dopravního, či jiného přestupku v období od nákupu vozidla do zápisu změny nového vlastníka v registru vozidel. Dále kupující potvrzuje, že byl poučen o oprávnění odmítnout poskytnutí svého souhlasu v případech, kdy jeho souhlas není pro plnění ujednání z příslušné smlouvy nezbytný. Prodávající má právo užívat statistické informace získané ze své činnosti (např. průměrný věk zákazníků, procentuální zastoupení profesní nebo vzdělanostní a další obdobné statistické a demografické údaje) pro propagaci vlastní činnosti i pro další účely související s poskytovanými službami. Toto ustanovení se použije pouze v případě, že kupující je fyzickou osobou.

8.3 Při financování koupě automobilu prostřednictvím úvěru či leasingu kupující bere na vědomí, že prodávající nenese jakoukoli odpovědnost za nabídky či podmínky úvěru nebo leasingu sjednaných mezi kupujícím a poskytovatelem financování.

8.4 Ustanovení § 1798 až § 1800 OZ se na závazek mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem ve smyslu ust. § 420 OZ, nepoužijí.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Odchylná ujednání, uvedená v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto OP.

9.2 Jakákoliv dohoda o změně kupní smlouvy vyžaduje písemnou formu a musí být podepsána oběma smluvními stranami.

9.3 Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se v otázkách výslovně neupravených kupní smlouvou nebo OP zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění, případně, je-li kupujícím spotřebitel, také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

9.4 Kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento den je zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

9.5 Kupující je vázán zněním obchodních podmínek platných v době uzavření smlouvy.

Reklamační řád společnosti DAVO CAR s.r.o.

Všeobecná ustanovení:

1. Pro účely tohoto Reklamačního řádu se rozumí (nevyplývá-li z kontextu jinak):

Prodávající: DAVO CAR, s.r.o., Sídlo. Praha 10 – Malešice, U Tvrze 669/40b, PSČ 108 00 | IČ: 279 34 799 | DIČ: CZ27934799, zápis OR MS v Praze | sp. zn. C 127594.

Kupující: Fyzická osoba, nebo právnická osoba, která nakupuje zboží, nebo služby prodávajícího.

Zboží/služby: zbožím/službami se rozumí použité motorové vozidlo + doplňky a příslušenství, zakoupené od prodávajícího, nebo výrobky a produkty třetích osob (nejsou vyrobeny ani sestaveny prodávajícím), dodávané prodávajícím za účelem dalšího prodeje.

Reklamační řád je dokument vymezující základní podmínky a pravidla pro reklamace zboží a služeb dodaných prodávajícím. Dále vymezuje vztahy a pravidla pro opravy zboží.

1.1. Reklamační řád respektuje platné zákony české republiky, zejména pak, Občanský zákoník a Zákon na ochranu spotřebitele.

2. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné podmínky. Potom jsou smluvní podmínky nadřazeny tomuto řádu. Vzájemná dohoda nabývá platnost pouze v případě, že je doložitelná v písemné formě a je stvrzena podpisy osob oprávněných za prodávajícího a kupujícího jednat.

3. Prodávající se zavazuje, že po celou pracovní dobu bude na provozovně přítomen pracovník pověřený vyřízením reklamace. Jeho povinností je vydat kupujícímu tzv. Reklamační protokol, jehož obsahem musí být datum, kdy kupující právo uplatnil, identifikace reklamovaného vozidla včetně VIN čísla karoserie, počet najetých km v době předání vozidla do reklamace, předběžný termín ukončení řízení případně doba trvání opravy.

4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Kupující je povinen na vlastní náklady přistavit vozidlo na provozovnu prodávajícího za účelem přezkoumání tvrzené vady. Kupující je povinen předložit prodávajícímu v okamžiku předání reklamovaného zboží nabývací doklady prokazující vlastnické právo k reklamovanému zboží spolu s originálem zápisu o technickém stavu reklamovaného vozidla, který je nedílnou součástí kupní smlouvy.  Reklamační řízení je oprávněn zahájit s prodávajícím výhradně kupující uvedený v kupní smlouvě, nebo jím zmocněná osoba na základě plné moci vlastníka vozidla s ověřeným podpisem zmocnitele.

5. Za uplatnění reklamce se považuje okamžik, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci u prodávajícího vytkuním vady s požadavkem na vyřízení reklamace. Spotřebitel je povinen oznámit prodávajícímu vady bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, nebo bez  zbytečného  odkladu  poté,  kdy  je  při  vynaložení dostatečné  péče  mohl  a  měl  zjistit.

6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů. 

7. Za termín ukončení reklamačního řízení je považován den, kdy prodávající vyrozumí telefonicky, SMS zprávou či e-mailem kupujícího o ukončení řízení případně opravy v případě uznání oprávněnosti vzneseného nároku. Doba od vyrozumění do fyzického vyzvednutí vozidla kupujícím se do celkové doby vyřízení reklamace nezapočítává.

8. Po ukončení reklamačního řízení bude vozidlo předáno zpět výhradně oprávněnému vlastníkovi, jenž vozidlo předal do reklamace, nebo jím zmocněné osobě na základě plné moci opatřené ověřeným podpisem vlastníka vozidla.

 

Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dne 01.01.2017.